A A A

Gwarancja

 

Okres, warunki i zakres gwarancji dla namiotów EXPRESS.

 

1. Do każdego namiotu Producent dołącza instrukcję montażu w języku polskim.

2. Producent zaleca demontaż poszycia (dachu i ścian) każdorazowo po złożeniu namiotu.

3. Producent zaleca wysuszenie i wyczyszczenie poszycia (dachu i ścian) przed spakowaniem do toreb transportowych.

4. Namioty EXPRESS dostępne w sklepie www.e-namiot.com.pl nie są przystosowane do eksploatacji w warunkach obciążenia śniegiem. W przypadku eksploatowania namiotu w okresie zimowym należy usuwać śnieg gromadzący się na dachu jeśli warstwa świeżego śniegu osiąga grubość 2 cm.

5. W przypadku gromadzenia się wody na dachu namiotu, należy ją niezwłocznie usunąć.

6. Namiot po jego rozłożeniu należy na czas użytkowania bezwzględnie zakotwić do podłoża przy użyciu kotew i zabezpieczyć linkami odciągowymi (będącymi na wyposażeniu namiotu).

W przypadku ustawiania namiotu na podłożu uniemożliwiającym zastosowanie kotew zaleca się stabilizację namiotu za pomocą obciążników lub toreb obciążnikowych.

7. Producent zaleca złożenie namiotu podczas nasilających się podmuchów wiatru.

Przez nasilające się podmuchy wiatru rozumie się podmuchy przekraczające prędkość 38km/h (5 wg skali Beaufort'a). W takich sytuacjach w pierwszej kolejności należy zdemontować ściany namiotu, a następnie złożyć zadaszenie.

8. Producent deklaruje, że namiot został wykonany z najwyższą starannością. W razie stwierdzenia jakichkolwiek wad lub braków Zamawiający zwraca się na piśmie do Producenta.

Producent udzieli odpowiedzi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni.

9. Producent nie ponosi odpowiedzialności za montaż/demontaż poszycia namiotu jeżeli został on wykonany bez zastosowania się do instrukcji dołączonej do produktu.

10. Producent na namioty EXPRESS udziela następujących gwarancji:

- na konstrukcję namiotu: 24 miesiące

- na poszycie namiotu (dach, ściany) 12 miesięcy

- na pozostałe elementy namiotu: 12 miesięcy

11. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą eksploatacją oraz wynikłych na skutek zdarzeń losowych, pożaru, huraganu, aktów wandalizmu.

12. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższych informacjach.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami, obowiązują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Z 2002 r. Nr 141, poz. 1176, z 2004 r. Nr 96, poz.959.)